Disclaimer

Formal Copyright Notice


All images appearing on the www.arthurvandervelde.nl are the exclusive property of Arthur van der Velde and are protected under the Dutch and International Copyright laws. The images may not be reproduced, copied, transmitted or manipulated without the written permission of Arthur van der Velde. Use of any image as the basis for another photographic concept or illustration (digital, artist rendering or alike) is a violation of the Dutch and International Copyright laws.

If interested in using one or more photos from this website, please get in touch with me at info@arthurvandervelde.nl.


All images are copyrighted © 2004 - 2024 Arthur van der Velde.


Formele Copyright Vermelding


Alle rechten voorbehouden. Alle foto's die op www.arthurvandervelde.nl zijn opgenomen zijn exclusief eigendom van Arthur van der Velde en vallen onder Nederlands en Internationaal Copright Recht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arthur van der Velde.

Indien er interesse is om foto's van deze website te gebruiken, wordt u verzocht contact op te nemen via info@arthurvandervelde.nl.


Alle foto's copyright © 2004 - 2024 Arthur van der Velde.